Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisorRomain Örs, İlay
dc.contributor.authorAkın, İpek
dc.date.accessioned2015-06-25T14:08:05Z
dc.date.available2015-06-25T14:08:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/669
dc.description100 pagesen
dc.description.abstractDiaspora groups are characterized by common structural, organizational and behavioral patterns that emphasize each diaspora groups distinctiveness. These patterns are predominantly determined by the constituents of culture and identity. In diasporic communities, the main determinants in shaping the culture and identity of the group have been ethnicity and nation. Nevertheless, as well as national elements, local elements may also be influential in shaping culture and identity of the diaspora group in question, depending upon the specific historical and geographical circumstances of the diaspora groups homeland. Within the fragmented geography of Greece, Crete has been an outstanding example with its strong local cultural elements such as oral poem tradition, music, dance, cuisine, costumes, legends and heroes as well as its considerable support to national unity which is perceived by Cretans a source of pride. For Cretans, the influence of these local elements strengthens the conscious of identifying themselves with their local identity rather than national one and the authentic cultural characteristics among Cretan people are not only manifested on the island but also among other Cretans living far from the island of Crete which is accepted as the homeland. The main aim of this study is to focus on locality while analyzing cultural consciousness among diaspora community members. For this purpose, Cretan-Americans are selected as a case study group and the cultural elements that have been influential in the formation of diasporic group consciousness and the practice of the local culture among members of this state-linked, contemporary diaspora group or more precisely a `subgroup of Greek-Americans are presented. In the study, Cretan-Americans are recognized as a diaspora subgroup and the term subgroup is used as meaning to smaller groups within diaspora communities that might identify themselves according to ethnic, religious or regional categorizations. Cretan-Americans are addressed as a subgroup from a perspective that focuses on regional cultural characteristics.en
dc.description.abstractDiaspora grupları, her diaspora grubunun kendine özgü özelliklerini vurgulayan bazı temel yapısal, örgütsel ve davranışsal modeller tarafından karakterize edilir. Bu modellerin oluşumunda `kültür' ve `kimlik' bileşenleri önemli bir role sahiptir. Diaspora topluluklarında, grup kültür ve kimliğini şekillendiren temel belirleyiciler etnik köken ve ulus olmuştur. Bununla birlikte, diaspora grubunun bağlı olduğu anavatanın spesifik tarihsel ve coğrafi şartlarına bağlı olarak, ulusal öğelerin yanında yerel öğeler de söz konusu grubun kültür ve kimliğinin şekillenmesinde etkili olabilir. Yunanistan'ın parçalanmış coğrafyasında, sözlü şiir geleneği, müziği ve dansı, mutfağı, geleneksel kostümleri, efsaneleri ve kahramanları gibi güçlü yerel öğelerinin yanı sıra, yerlileri tarafından gurur kaynağı olarak algılanan, Yunan ulusal birliğinin sağlanmasına bulunduğu önemli katkı ile Girit dikkat çekici bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yerel öğelerin etkisi, Giritliler için, kendilerini ulusal kimliklerinden ziyade yerel kimlikle tanımlama bilincini güçlendirmektedir. Bunun yanı sıra, Girit halkının kendine özgü kültürel özellikleri kendini sadece Girit Adası'nda değil, ayrıca anavatan olarak kabul edilen adadan uzakta yaşayan diğer Giritliler arasında da göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, diaspora topluluğu üyeleri arasındaki kültürel bilinci incelerken özelde yerelliğe odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Giritli Amerikalılar örnek çalışma grubu olarak seçilmiştir. Yine bu doğrultuda, Giritli-Amerikalıların diaspora grup bilincinin oluşumunda etkili olan kültürel öğeler ve anavatanı belli bir ulus-devlet olan bu modern diaspora grubunun ya da daha net bir ifadeyle Yunan-Amerikalıların bir alt grubu olan bu topluluğun yerel kültürlerini nasıl sergiledikleri ortaya konulacaktır. Giritli-Amerikalıların bir diaspora alt grubu olarak kabul edildiği çalışmada, alt grup, diaspora toplulukları içinde kendilerini etnik, dini veya bölgesel kökene göre tanımlayan daha küçük grupları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Giritli-Amerikalılar, bir diaspora alt grubu olarak ele alınırken bölgeye özgü kültürel özelliklere odaklanılmaktadır.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleA case study of locality in Greek-American diaspora: Cretansen
dc.title.alternativeAmerikadaki Yunan Diasporasında örnek inceleme: Giritlileren
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record