Show simple item record

dc.contributorKültür Yönetimien
dc.contributor.advisorDinçer, İclal
dc.contributor.advisorAksoy, Asu
dc.contributor.advisorÜnsal, Deniz
dc.contributor.authorYücel, Yusuf
dc.date.accessioned2014-07-17T08:21:18Z
dc.date.available2014-07-17T08:21:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/48
dc.description105 pagesen
dc.description.abstractGünümüzde kültür turizmi, turizm endüstrisi içinde en yüksek büyüme oranına sahip turizm türleri arasında gösterilmektedir. Özellikle kültürel miras alanlarında kültür turizminin tercih edilmesi uluslararası kuruluşlar tarafından önerilmektedir. Tamamı sit alanı ilan edilen İstanbul Tarihi Yarımada için de turizme, kültür turizmi açısından bakılması gerekliliğinden bahsedilmektedir. Bu çalışma, zengin kültürel mirasa sahip olan Tarihi Yarımada’da geliştirilmekte olan kültür turizmi stratejilerinin değerlendirilmesi ihtiyacının gözlemlenmesi neticesinde hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, Tarihi Yarımada hakkında bilgiler verilmekte ve kültür turizminin Tarihi Yarımada için gerekliliğinden bahsedilmektedir. İkinci bölümde, 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı incelemesi yapılmış ve özellikle planın turizmle ilgili ortaya koyduğu ilkelerin altı çizilmiştir. Üçüncü bölümde, Tarihi Yarımada Yönetim Planı bölge turizmi hakkında getirdiği öneriler açısından ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde, Tarihi Yarımada turizmini yakından ilgilendiren İstanbul Turizm Ana Planı incelenirken beşinci bölümde söz konusu planların Tarihi Yarımada kültür turizmiyle alakalı ortak çıktıları ortaya konulmaktadır. Değerlendirme bölümüyle son verilen çalışma, Tarihi Yarımada kültür turizmiyle ilgili çalışmaların koordinasyon içerisinde hayata geçirilmesini savunmaktadır.en
dc.description.abstractToday, the cultural tourism is shown as one of the fastest growing tourism types. International institutions recommend cultural tourism especially for the areas which can be described rich in terms of cultural heritage. Knowing that the whole historic peninsula is a protected site, the need for cultural tourism in the area is also mentioned. This dissertation is prepared based on the observation that the Historic Peninsula of Istanbul – which has rich cultural heritage – needs development of cultural tourism strategies. In the dissertation’s first chapter, information about the historic peninsula is given and the historic peninsula’s need for cultural tourism is mentioned. In the second chapter, Istanbul Provincial Environmental Plan Scaled 1/100.000 is examined especially in terms of its outputs on tourism. In the third chapter, the Historic Peninsula Site Management Plan and its recommendations about the region’s tourism are discussed. In the fourth chapter, Istanbul Tourism Master Plan, which is closely related with the Historic Peninsula, is examined. In the fifth chapter, the common cultural tourism outcomes of these plans are revealed. In the last chapter which includes the discussion part, it is defended that the studies about Historic Peninsula’s cultural tourism should be actualized in coordination.en
dc.description.tableofcontentsÖZET........................................................................................................................i ABSTRACT.............................................................................................................ii İÇİNDEKİLER.......................................................................................................iii TABLOLAR LİSTESİ.............................................................................................v GİRİŞ ......................................................................................................................1 1.İstanbul Tarihi Yarımada’da Neden Kültür Turizmi?...........................................8 1.1 Tarihi Yarımada’nın Kültür Mirası Statüsü ………..….............……………..8 1.2 Tarihi Yarımada’nın Sosyoekonomik, Demografik ve Fiziki Durumu..........12 1.3 Kültür Turizminin Temel Özellikleri..............................................................17 1.4 Kültür Turizmi Tarihi Yarımada’ya Nasıl Faydalı Olabilir?..........................27 1.4.1 Yerel Yönetimlerin Tarihi Yarımada Kültür Turizmi Perspektifleri: Yenileme Projeleri.................................................................................................33 2. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı İncelemesi...........................38 2.1 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Nedir?.............................39 2.2 1/100.00 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Bölge Turizmi Hakkında Neler Söylüyor?.....................................................................................................41 3. Tarihi Yarımada Alan Yönetim Planı İncelemesi..............................................47 3.1 Yönetim Planı Kavramı, Amaçları ve Getirileri...........................................47 3.2 Tarihi Yarımada Yönetim Planı Nasıl Hazırlandı?.......................................52 3.3 Tarihi Yarımada Yönetim Planı Bölgenin Turizm Performansı ve Potansiyeli Hakkında Neler Söylüyor?..................................................................59 4. İstanbul Turizm Ana Planı İncelemesi...............................................................64 4.1 İstanbul Turizm Ana Planı Nedir?................................................................64 4.2 İstanbul Turizm Ana Planı Tarihi Yarımada Hakkında Neler Söylüyor?.....66 5. Tarihi Yarımada Yönetim Planı ve İstanbul Turizm Ana Planı’nın Ortak Çıktıları..................................................................................................................71 5.1 Tarihi Yarımada Yönetim Planı ve İstanbul Turizm Ana Planı’nın Vizyonları ve Koordinasyon Durumu......................................................................................71 5.2 Tarihi Yarımada Yönetim Planı ve İstanbul Turizm Ana Planı’nın Kültür Turizmi Açısından Ortak Çıktıları.........................................................................76 6. Değerlendirme ve Sonuç....................................................................................80 Kaynakça………………………………………………………....................96-105en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleİstanbul tarihi yarımada’da kültür turizmi stratejileri: aktörler, yeni yaklaşımlaren
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States