Show simple item record

dc.contributorHuman Rights Lawen
dc.contributor.advisorAlacakaptan, Uğur
dc.contributor.authorGüven, Bilhan
dc.date.accessioned2015-03-02T07:39:22Z
dc.date.available2015-03-02T07:39:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/463
dc.description95 pagesen
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ülkemizde son yıllarda hekimlerin sorumluluğuna ilişkin hukuk ve ceza davalarında büyük bir artış yaşandığı dikkate alınarak, hasta bilgilerinin gizliliğinin, yetkili makamlarca kişinin özel hayatına saygı gereği etkin bir biçimde sağlanması, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin önüne geçilmesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özel yaşamın gizliliğini düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinden hareketle, bireyle ilgili verilerin toplanması ve bunların depolanmasının özel yaşamın koruma alanına müdahale oluşturduğu kabul edilse de Türk Hukukunda hasta ile hekim arasındaki ilişkinin niteliği konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Çalışmamızda, hekimin, hastanın bilgilerini saklama yükümlülüğü; tıbbi kayıtların tutulması zorunluluğu ilkesi ile bağlantısı yönünden, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü yönünden Hasta Hakları Yönetmeliği yönünden ve Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları yönünden incelenmiş olup, hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuki niteliği konusunda yaşanan sorunlar ortaya konmuştur. Ayrıca, ülkemizde hazırlanan Malpraktis Kanun Tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı irdelenmiş ve bu tasarının dayanağı niteliğindeki diğer ülkelerde uygulanan sözleşme ve kanunlarla karşılaştırılması yapılmış ve hasta bilgilerinin gizliliği prensibinin ihlalinin sonuçları öncelikle detaylı bir şekilde ceza hukuku ve yine özel hukuk yönünden araştırılmıştır. Sonuç olarak, tıp hukukuna yönelik birçok hüküm bulunmakla birlikte hasta haklarını düzenleyen temel, bütüncül bir yasanın bulunmaması sebebiyle, hasta hakları kapsamındaki birçok konu genel hükümlere göre değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, öncelikle tıp hukukunu bütünüyle kapsayan, uygulamadaki sorunları da gidermeye yönelik temel bir kanunun oluşturulması gerekmektedir.en
dc.description.abstractConsidering the great increase in law and criminal suits related to the responsibility of doctors in recent years, the purpose of this study is to provide the secrecy of patients? data by authorities? taking necessary precautions for the sake of individuals? private life and to prevent this data from getting into unauthorized hands. Although by regarding the item 8, regulating the secrecy of human rights, of European Convention on Human Rights by European Court of Human Rights; it is accepted that collecting data about an individual and storing it is considered as an intrusion of his privacy, and there is no legal arrangement about the relation between a patient and a doctor in Turkish Law. In this study, the doctor?s obligation of storing his patient?s data is examined in terms of statutory obligation of keeping medical records, Medical Deontology Regulations, Patients Rights Regulations, and Turkish Medical Association Medical Code of Ethics, and the problems related to judicial attributes of patient and doctor relations are stated. Furthermore, the bills prepared in Turkey about Malpractice and Protection of Personal Data have been studied, compared with the contracts and laws in other countries which constitute basis for them, and the results of the violation of the principle of protecting patients personal data have been researched and studied in terms of penal law in the fist place in details and then the private law. Consequently, although there are lots of clauses regarding the medical law, due to the lack of main, integrated law regulating the patients? rights, lots of subjects concerning the patients? rights are assessed by general provisions. In this context, a main law covering all aspects of the medical law, resolving the problematic issues in practice should be constituted.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleHasta bilgilerinin gizliliği prensibien
dc.title.alternativeThe principle of protecting patients personal dataen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States