Now showing items 1-4 of 4

 • 1976 LLMC hükümlerine göre sınırlı sorumluluğa tabi borçlular ve alacaklar 

  Ertan, Şükran Seçil (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  1924 tarihli Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi ile ilgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme (“1924 Sınır MS”) ile 1957 tarihli deniz Gemileri Maliklerinin Sorumluluklarının Sınırlandırılması ...
 • 1993 Cenevre Rehin Sözleşmesi ve TTK tasarısına iktibası 

  Süzel, Cüneyt (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Gemi ipoteği ve gemi alacakları ile ilgili milletlerarası alanda üç farklı sözlesme kabul edilmistir. Bu sözlesmeler sırasıyla, (1) Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni ve Đmtiyazı ile Alakalı Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında ...
 • Gemi inşa sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri 

  İstanbullu, Atiye (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Gemi insa sözlesmeleri, son yıllarda ülkemiz ve dünya piyasasında yasanangelismelerin paralelinde deniz ticaret hukukunun incelenmesi gereken en önemlimeselelerinden biri hâline gelmistir. Söz konusu sözlesmelerin ...
 • Taşıyıcının sorumluluğu alanında CMR'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na iktibası 

  Akburak, Sümeyre (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Sınır aşan taşımalara ilişkin uyuşmazlıklar, taşımanın gerçekleştirildiği ortama göre farklı milletlerarası sözleşmeler ile yeknesak kurallara bağlanmıştır. Kara yolu ile yapılan eşya taşımaları, bu alandaki özel hukuk ...