Show simple item record

dc.contributorSosyolojien
dc.contributor.advisorTuran, Ömer
dc.contributor.authorSoygök, Pınar Atalay
dc.date.accessioned2019-09-16T13:36:12Z
dc.date.available2019-09-16T13:36:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1739
dc.description119 pagesen
dc.description.abstractBu çalışmada borçluluğun bireyin gündelik hayatında yaratmış olduğu etkiler tartışılmaktadır. Borçluluğun neoliberal dönemde bir yönetimsellik rejimi olarak işlediğinden hareketle bireyin hayatındaki biyopolitik kontrolü araştırılmaktadır. Borçluluk her ne kadar toplumsal hayatın öteden beri bir parçası olsa da finansallaşma ekseninde şekillenen günümüzdeki ekonomisine kadar yaygın değildi. Borçluluk bir yandan birey hayatını her yönden çevrelerken diğer yandan küresel bir olgu olması nedeniyle toplumu genelini kapsamaya başlamıştır. Bu nedenle borçluluğu ekonomik bir durum olmanın ötesinde iktidar, güç ilişkileri ve denetim gibi kavramlar çerçevesinde ele almak gereklidir. Türkiye’de hane halkı borçlanması hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaşırken gelirlerde yaşanan durgunluk borçlanmayı hayatı idame etmede en önemli yollardan biri haline getirmiştir. Çalışmada ilk kısımda borçlanmada yaşanan bu artışın arka planındaki gelişmelere kavramsal düzeyde değinilmiş, finansallaşma ve neoliberalleşme birlikte ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye’nin neoliberalleşme süreci 1980’den itibaren günümüze kadar incelenmiştir. Zira borçlanmanın bugünkü haline gelmesi bu süreçlerden bağımsız düşünülemez. Bireyin gündelik hayatını yoğun şekilde sirayet etmiş olan borçluluk kavramının toplumsal sonuçları, bu mekanizmanın içerisinde taşıdığı iktidar ilişkileri gerçekleştirilen anket çalışması odağında incelenmiştir.en
dc.description.abstractThis thesis studies the impact of indebtedness to daily life of individual. Indebtedness operates as a govermentality regime in the neoliberal period therefore the biopolitic control of indebtedness in the individul’s life is being investigated. Although the indebtedness was an old concept, it was not as common as today. On the one hand it surrounds individual’s life in every aspect on the other hand as a consequense of being a global phenomenon started to cover everyone. Therefore, it is necessary to consider indebtedness in terms of concepts such as power, power relations and control. While household indebtedness in Turkey reached higher levels than ever, stagnation in income has made indebtedness as an important source of income. In the first part of the study, the developments in the background of this increase in borrowing are discussed at conceptual level, concepts such as neoliberalism and financialization are discussed in the cause effect relationship. Afterwards, Turkey’s neoliberalisation process is examined from the 1980’s until today. The social consequences of the concept of indebtedness, which has intensely spread the daily life of the individual, and the power relations within this mechanism are examined on an individual basis.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleBorçlanmanın bireyin gündelik hayatına etkisien
dc.title.alternativeThe effect of indebtedness on the individual's daily lifeen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record