Show simple item record

dc.contributorMüziken
dc.contributor.advisorAykent, Canan
dc.contributor.authorÜnal, Utku
dc.date.accessioned2014-08-08T11:46:49Z
dc.date.available2014-08-08T11:46:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/142
dc.description120 pagesen
dc.description.abstractBu araştırma kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde beş ve on zamanlı ritimlerin analizi incelenmiştir.Giriş ve amacın belirtildiği ilk bölüm sonrasında Türk müziği, genel olarak mercek altına alınmış ve Türk müziğinin tarihsel süreci incelenirken Anadolu coğrafyasında şekillenmesini ve buna etki eden kavramlar ile sosyal yapılaşma ve olgular ele alınmıştır. Halk müziği Güneydoğu Anadolu bölgesi özelinde incelenmiş ve halk müziğinin başat enstrümanı davulun kısa bir tarihçesine yer verilmiş, ardından yapısal özelliklerine değinilmiştir.Üçüncü bölümde, tezin yapı taşını oluşturan beş ve on zamanlı ritimlerin kuruluşu, kullanımına dair örnekler ve tarihsel süreç bu bölüm kapsamında irdelenmiştir. T.R.T Türk Halk Müziği repertuarı kapsamında bulunan bölgeye ait 38 oyun havası ve 255 türkünün ritmik yapısı incelenmiştir.Araştırma bünyesinde, sonuçların desteklenmesi için stüdyo ortamında kaydedilen on parça eklenmiş, davul partisyonları notaya dökülerek bu partisyonların ritmik analizi yapılmış ve sonuçlar ezgi ile söz ilişkisiyle karşılaştırılmıştır.Tüm bu sonuçlar çerçevesinde; Güneydoğu Anadolu bölgesi müzikal yapısının Orta Asya, Anadolu ve İslam kültürlerinden etkilendiği, bu kültürel etkileşimin sonucu olarak müzikal yapıyı oluşturan ritmik yapının oldukça zengin olduğu ortaya çıkmıştır. Bölgeye ait olan 255 türkünün 78 tanesinin (% 30.58) on zamanlı olması gerçeği, araştırma için anlamlı sayılabilecek bir değer taşımaktadır. Seçilen eserlerin ritmik yapısının ezgi içinde değişiklik göstererek aksaklığa yol açmasının sebebi ise türkülerin doğaçlama söylenmesi sonucudur.en
dc.description.abstractIn the content of this research analysis of five and ten timed rhythms in the Southerneast Anatolia is studied.After the first chapter which consists introduction and aim of the study, history of Turkish music is examined in general. Concepts and social construction that effects historical process of Turkish music and its maturation on Anatolian geography is analyzed. Folk music according to Southerneast Anatolia in the framework of structural properties and history of drum as a main instrument of folk music is studied.In the third chapter, examples of Southerneast Anatolian rhythmic structure and usage of five and ten timed rhythms which are considered as a touchstone of the study are investigated in historical process. Rhythmical structure of 38 folk dances and 255 folk songs belonging to region, included by T.R.T Turkish Folk Music Repertoire are examined.In the name of supporting the study, ten pieces recorded in the studio environment is attached. Drum partitions are transcribed and their rhythmic analysis are used in comparing melodic texture and configuration of lyrics relation.In the light of results; Southerneast Anatolian musical texture is affected by Middle East, Anatolia and Islamic cultures and as a reason of this acculturation rhythmical structures that builds musical texture is enriched. 78 of the folk songs out of 255 folk songs (30.58%) in this region have ten timed. This ratio is in the nature which may be considered meaningful. Improvisation that is the result of variations of the rhythmical structure in the melody of chosen pieces is reasoned as odd timed rhythms.en
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR…………………………………………………………… i ÖZET…………………………………………………………………........ ii ABSTRACT……………………………………………………................. iii İÇİNDEKİLER………………………………………………………… iv ŞEKİLLER LİSTESİ………………………………………………......... vi I. GİRİŞ…………………………………………………………………… 1 1.1. Amaç………………………………………………………….. … 1 II. TÜRK MÜZİĞİNE GENEL BAKIŞ………………………………… 2 2.1. Tarihsel Süreçte Türk Müziği……………………………… 2 2.2. Anadolu Coğrafyası’nda Türk Müziği…………………………… 5 2.3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özelinde Türk Halk Müziği…............ 9 2.4. Bir Halk Müziği Enstrümanı: Davul………………………………… 20 2.4.1. Türkler ve Anadolu’da Davul……………………………… 20 2.4.2. Davulun Yapısı…………………………………………… 25 III. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE RİTMİK YAPI…… 34 3.1. Beş ve On Zamanlı Ritimlerin Kuruluşu ve Kullanımı……………… 34 3.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Beş ve On Zamanlı Ritimlerin Analizi…………………………………………………. …… 41 IV. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’DEN ÖRNEK OLARAK SEÇİLEN PARÇALARIN ANALİZİ………………………………… 55 4.1. Ağır Govenk…………………………………………………………… 56 4.2. Bu Dere Baştan Başa Ayvalı Bağ…………………………………... 57 4.3. Çarşıda Bal Var……………………………………………………… 59 iv 4.4. Ey Gülcü…………………………………………………………. 60 4.5. Fincanın Etrafı Yeşil…………………………………………….. 61 4.6. Gitti Canımın Cananı…………………………………………….. 62 4.7. Gül Yüzlü………………………………………………………… 63 4.8. Hayatları Değirmi………………………………………………… 64 4.9. Şirvani…………………………………………………………… 65 4.10. Siyah Zülfün……………………………………………………. 66 V. SONUÇ…………………………………………………………… 67 KAYNAKÇA………………………………………………………….. 71 EKLER ve NOTALAR……………………………………………….. 79en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde beş ve on zamanlı ritimlerin analizien
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States